Jdi na obsah Jdi na menu
 


 V Domažlicích se hraje liga neregistrovaných - Domažlická NHL.

P R A V I D L A

Domažlické neregistrované hokejové ligy

2011/2012

1. Účastníci soutěže:

Startují družstva:
1. AHC Devils Domažlice
2. Old Boys Domažlice
3. HC SKP Domažlice
4. HC HP Sršni Domažlice
5. Rakon B
6. HC Trhanov
7. HC Nýřany
8. Ice Barons
9. HC Poběžovice
10. AHC Panthers
11. HC Pirates Domažlice
12. HC Kanice

Soutěž řídí Ligový výbor/ dále jen LV/ složený s delegovaných zástupců všech mužstev.

2. Základní ustanovení:

Přebor se hraje podle pravidel ledního hokeje, soutěžního řádu, disciplinárního řádu a tohoto rozpisu.

Hráči hrají na vlastní zodpovědnost!!

Každý hráč je zodpovědný za to, že nezraní protihráče, spoluhráče ani sebe!!!,a je povinen takto hrát a chovat se po celou dobu účasti na utkání.

Oproti pravidlům ledního hokeje je upravena hra tělem:

Je zakázáno „jakékoliv dohrávání hráče“. Hra tělem u mantinelu je povolena pouze proti hráči vedoucímu puk, a to protihráčem, který bruslí jeho směrem.Pouze ten může z tohoto hráče zablokovat s tim ohledem, aby jej nezranil.

Při vedení puku hráčem mimo mantinel platí toto pravidlo taktéž, přičemž bránící hráč nesmí hráče zablokovat protipohybem ani bodyčekem.

Rozhodčí budou velice přísně posuzovat hru hokejkou, jako jsou sekání, háčky a ostatní nebezpečné způsoby používání hokejky , nebo jakoukoliv nebezpečnou hru rukama.

Rovněž budou rozhodčí přísně trestat jakékoliv nesportovní chování.

3. Podmínka účasti:

a – je složení, nebo doplatku finančního vkladu do Kč 5.000,- . Nakládání s vkladem se bude řídit článkem 204 SŘ. V případě vyčerpá-ní tohoto vkladu (4.500,-) je oddíl (klub) povinen okamžitě složit nový vklad ve stejné výši.

b – je složení startovního poplatku Kč 500,-. Tento poplatek bude využit k zajištění organizačních věcí. Stejný termín: do 1.9.2009

4. Pořadatel utkání:

a – je vždy hokejový klub uvedený v rozlosování na prvním místě (domácí).

b – připraví ke hře minimálně 3 ks kotoučů

d – zajišťuje zápis o utkání

e – nejpozději 5 min. před začátkem utkání vyplatí náhrady rozhodčím a časoměřiči

6) Hrací doba a hrací dny:

a – utkání se hrají 3x15 min. čistého času, čas vymezený na jeden zápas je 105 min./ rozbruslení je 5 minut/. Mokrá úprava ledu po 2. třetině.

b - hracími dny jsou sobota a neděle i všední den, časový sled utkání na ZS v Domažlicích bude určen po dohodě se správou ZS

c- změna termínu utkání je možná po vzájemné dohodě, schválené LV, nejméně 14 dní před konáním utkání.

d- pro regulérnost zápasu musí být odehrané 2.třetiny zápasu

e- čekací doba k nástupu do utkání je 10 min.po zahájení zápasu-řeší odst.13 rozpisu

f- Nedostaví li se mužstvo k utkání, bude pokutováno odebráním vkladu a kontumací zápasu. Bez doplnění vkladu bude ze soutěže vyškrtnuto.

- Účast hráčů:

a – D NHL se mohou zúčastnit hráči narození 1.1.1993 a starší. Start mladších hráčů se řídí ustanovením SŘ, čl.217.

b - startují pouze hráči vlastnící žlutou registrací, neregistrovaní v žádné soutěži, ani v registrovaní v souteži v rámci Českého svazu ledního hokeje.

c - hráči dříve registrovaní nesmí min. 2 roky hrát žádnou registrovanou soutěž.

d. - pro hráče od 50ti let věku (dovršení věku v kalendářním roce), kteří jsou registrovaní v souteži v rámci ČSLH, ve které v sezoně 2011/2012 nastoupili k utkání, je povinnost odehrát 11 utkání v základní části před play off. DNHL.

d - brankář může hrát současně s DNHL pouze krajskou soutěž ČSLH, nemůže chytat současně krajský přebor, či vyšší soutěž pod ČSLH
    - brankář DNHL musí mít kmenový tým, ve kterém může odehrát všechna utkání
    - brankář DNHL může hostovat pouze v jednom dalším týmu, za který může odehrát pouze jedenáct utkání v sezoně
    - do zápasu DNHL 2011/ 2012 může nastoupit pouze golman uvedený na soupisce týmu - každý tým může mít na své soupisce jednoho hostujícícho golmana z jiného týmu (na soupisce bude vyznačeno hostování), který již nebude na jiné soupisce jako hostující.

e - soupiska hráčů s datem narození bude ukončena k 13.9. 2011 a bude platná pro 1/2 polovinu soutěže a obsahovat maximálně 30 hráčů. Na soupisce budou označeni hráči vlastnící v minulosti registraci.

g - hráči jsou vystrojeni odpovídající ochrannou výstrojí podle části III. pravidel LH. Hráči narození v kalendářním roce 1990 a mladší musí být vystrojeni odpovídající ochrannou výstrojí podle části 2. pravidel LH. Hráči narození v kalendářním roce 1989 a starší, nemusí mít chránič očí dle pravidla 224 písm. b) pravidel LH. Výkonný výbor DNHL doporučuje všem hráčům nosit celoobličejovou masku a chránič očí. Hráči startují na vlastní zodpovědnost a nebezpečí.

h. - v DNHL mohou za HC Kanice nastoupit pouze ti registrovaní hráči, kteří v posledních dvou letech byli na soupisce registrovaných týmů za HC Kanice:
     - tito dříve registrovaní hráči již nemohou v sezoně 2011/2012 nastoupit v registrované soutěži
     - HC Kanice je povinen se podřídit pravidlům DNHL

ch. - pokud bude v zápise o utkání zapsán hráč, který k utkání nenastoupí, bude následovat pokuta v minimální výši 100,- Kč.

i - V DNHL 2011/2012 může nastoupit dříve registrovaný hráč bez čekací doby 2 let, starší 45 let, s trvalým pobytem v obcích s rozšířenou působností Domažlice a Horšovský Týn, nebo hráč, starší 45 let, který odehrál fyzicky 60% zápasů v regionálním přeboru Domažlice - Tachov v poslední sezoně, tedy 2010/2011. Takový hráč již nesmí nastoupit v žádné registrované soutěži současně hrající s DNHL. 

8 . Lékařské prohlídky:

Za zdravotní způsobilost svých hráčů zodpovídá hokejový oddíl – klub.

9. Kontrola totožnosti:

a – bude provedena po 2. třetině, ale nejpozději do začátku 3. třetiny.

b – kontrola totožnosti se provádí v souladu s čl. 331 SŘ a ustanovením tohoto rozpisu.

c – nedostaví-li se hráč ke kontrole totožnosti, bude jeho start považován za neoprávněný.

d - kontroly totožnosti se zúčastňují rozhodčí, konfrontovaný hráč, kapitáni a případně trenéři obou družstev..

e - rozhodčí napíše do zápisu: provedena kontrola totožnosti hráče (jméno, příjmení, číslo dresu, hokejový klub), nechá hráče podepsat celým jménem a s datumem narození.

f - hráč musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem, cestovním pasem nebo řidičským průkazem.

g - o výsledku kontroly totožnosti rozhodují rozhodčí utkání

h - jedná-li se o neoprávněný start, popř. jsou-li ze strany rozhodčích pochybnosti o totožnosti hráče anebo hráč nemůže prokázat svoji totožnost, rozhodčí odebere registrační průkaz a hráče vykáže do šatny.

i - rozhodčí uvede do zápisu o utkání veškeré skutečnosti, zjištěné při kontrole.

j - o případných finančních, hracích a disciplinárních sankcích rozhoduje Ligový výbor.

V případě „černého hráče“ bude jednáno jako v bodě 6f.

k- zapomene-li hřáč pouze jakýkoliv stanovený doklad, je povinen přijít společně se zástupcem mužstva na následující schůzku ligového výboru a vše předložit.. Neučiní li tak, bude jednáno jako v bodě 6f.

10. Hodnocení výsledků, hrací systém:

a - hodnocení výsledků se řídí čl. 401-412 SŘ.

b - hrací systém pro sezónu 2011/12 je dvoukolový s play off. Hrací systém play off určí ligový výbor.

c - pro sezonu 2011/2012 bude za vedení statistiky DNHL zodpovědný tým HC Trhanov.

Ligový výbor si vyhrazuje právo tento systém upravit, či změnit, bude-li to situace vyžadovat.

11. Hospodářské náležitosti

Všechna utkání se hrají v režii zúčastněných oddílů-klubů.

Rozhodčí:

a – delegaci rozhodčích na jednotlivá utkání provádí kom.rozhodčích OSLH

b – utkání řídí 2 rozhodčí se stejnými právy a povinnostmi. Oba obdrží 350,-Kč za zápas.

c - Řídí-li utkání jeden rozhodčí, odměna je Kč 400,-./ Pouze výjimečně!!!!!/

d - časomíře náleží odměna Kč 100,-

12. Povinnosti rozhodčích:

a - dostavit se k utkání včas

b - řídit utkání v předepsaném úboru a podle pravidel LH, SŘ a tohoto Rozpisu

c - nepřipustit ke hře hráče bez platného registračního průkazu

d - uloží-li hráči trest do konce hry (TH) , přestupek řádně popíše v části „poznámky“ v zápise o utkání

e - řádně vyplněný a čitelný zápis o utkání předá po skončení utkání do recepce Zimního stadionu v Domažlicích, kde bude vyzvednut sekretářem LV.

f - nemůže-li se rozhodčí dostavit k utkání, na které byl delegován, zajistí za sebe jiného rozhodčího.

13. Administrativně-pořádkové pokuty:

Za porušení pravidel LH, SŘ a tohoto Rozpisu bude řídící orgán ukládat finanční pokuty oddílům – klubům, jednotlivcům a rozhodčím. Současně se bude provinění posuzovat podle DŘ se všemi jeho důsledky.

Sazebník pokut:

a - nedostavení se k utkání, předčasné ukončení zápasu, odmítnutí zahájit hru…trestem je odebrání vkladu a kontumace 0:5 Kč 4.500,-

b - neoprávněný start hráče, kontumace utkání a odebrání vkladu Kč 4.500,-

c - maření rozhodnutí řídícího orgánu soutěže, neb výtržnosti klubu , rozhodne Ligový výbor

o trestu, případně vyloučení ze soutěže.
d - v případě nesplnění účasti zástupce týmu na schůzi DNHL minimálně 2x za měsíc, bude následovat pokuta 100,- Kč.

14. Disciplinární opatření

a – je-li hráči uložen trest do konce hry (TH), hráči se okamžitě zastavuje činnost. O provinění a výši trestu rozhoduje řídící orgán soutěže.

b – jeli hráči v průběhu soutěže uložen druhý osobní trest do konce utkání (OK), hráči se automaticky zastavuje činnost na následující soutěžní utkání. Nastoupí-li v následujícím utkání, bude jeho start považován jako neoprávněný s hracími, disciplinárními a finančními důsledky.

c – je-li hráči v průběhu soutěže uložen třetí osobní trest (OT), hráči se automaticky zastavuje činnost na následující soutěžní utkání. Nastoupí-li v následujícím utkání, bude jeho start považován jako neoprávněný s hracími, disciplinárními a finač.důsledky.

d – evidenci uložených trestů (TH, , OK, OT) sleduje hokejový klub a odpovídá za start hráčů, kteří se provinili. Řídící orgán kontroluje dodržování tohoto ustanovení, při provinění ukládá hrací, disciplinární a finanční postihy.

e - menší trest trvá 1,5 minuty (90s.), ostatní tresty dle pravidel ČSLH

15. Námitky a odvolání

se písemně zasílají po složení vkladu Kč 100,- na řídící orgán soutěže.

16. Společná ustanovení

a – mužstva jsou povinna předložit rozhodčím utkání včas, min. 15 min. před začátkem utkání, vyplněný zápis o utkání spolu s registračními průkazy.

b – zúčastněná mužstva jsou povinna nezdržovat hru a učinit vše pro sehrání celého zápasu ve vymezeném čase. OSLH povoluje sehrání utkání i s menším počtem hráčů nežli povolují pravidla LH.

17. Úřední začátky zápasů:

- termíny zápasů obdrží oddíly dodatečně jak budou postupně dojednány s vedením ZS

18. Ceny a tituly

Mužstva 1. – 3.místě obdrží poháry .

předseda Ligového výboru

Robert Málek