Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Regionální přebor Domažlicka a Tachovska

 

I.  V Š E O B E C N Á   U S T A N O V E N Í:

1.Řízení soutěží:

a) Všechny soutěže řídí výkonný výbor OSLH Tachov,  prostřednictvím své řídící   komise ve složení Mucha, Volfík.

b) Všechna MU  se hrají podle platných pravidel ČSLH, SŘ, registr., přest., discipl.řádu ČSLH   a tohoto  „rozpisu“.                                                                                                                                      

C)Pořadatelem MU dospělých  je  oddíl LH uvedený na prvním místě v „rozlosování“ v celém sout.ročníku 2011-2012                                                                                   

2. Místo konání soutěží:

     ZS Tachov   -  tel.:  374724567,  603897035                    

      ZS Domažlice, ZS Stříbro ,ZS Klatovy                                        

3. Termíny zahájení soutěží: 

a) muži   -  14.10.2011                                                                   

4. Účastníci soutěží/barva dresů na domácíém ledě/: 

       HC Staňkov - bílomodrá                 Buldoci Stříbro – oranžová s černou

       Tatran Přimda - zelenožluté            Sokol Díly – zelenožlutá

       HC Malá Víska-bílá,červená           HC Tachov – bílá,červená

5. Začátky,hrací dny,časy,místa konání MU: 

a) Jsou uvedeny v „rozlosování“ jednotlivých soutěží  -  vždy jako příloha „Rozpisu“

b) Čekací doba:  Jestliže soupeř nenastoupí  k MU do 10 minut po úředním začátku MU, o jeho výssledku rozhodne  řídící  orgán  soutěže.                                        

6. Hrací doba: 

    ZS Tachov ,Domažlice,Klatovy ,Stříbro  - 3 x 18 min. čistého času  a jedna úprava ledu           

7. Systém soutěží: 

    a) hraje se čtyřkolově  – každý s každým  o regionálního přeborníka, po základní části OP Domažlicka

    b) bodování : vítězství 3 body,  remiza 1 bod /vždy 3 nájezdy na každé straně/,vítězné nájezdy 1 bo

    c) v případě časové tísně/vjede rolba na led/ o třetím bodu rozhodne los    

8. Hospodářské náležitosti 

 a) Oddíly LH se zúčastňují soutěží na vlastní náklady. 

 b) Každý oddíl LH uhradí OSLH Tachov do zahájení soutěží  soutěžní zálohu. 

 c) Oddíl LH, jehož mužstvo odstoupí v průběhu soutěže (nebo bude vyřazeno), bude potrestán pořádkovou pokutou dle DŘ ČSLH,   rozhodnutí řídícího orgánu soutěže a dalšími opatřeními v souladu s platnými řády ČSLH.                                                   

 d) Nedostaví-li se mužstvo k MU, uhradí domácímu družstvu ledovou plochu a rozhodčím cestovné a jednu polovinu úhrady  za řízení utkání .Dále pokutu 1.000,-K.Pokud nesehrání utkání zaviní domácí družstvo,zaplatí hostům úhradu cestovného ve  výši 1.000,-Kč

 9. Podmínky účasti: 

 a) Všichni hráči startují v soutěžích za svá mužstva na platné RP ČSLH

 b) Žáci a hráči do 18 ti let musí používat celoobličejové masky,  

 c) K MU musí nastoupit minimálně 1+8 hráčů. Klesne-li počet hráčů pod 6, rozhodčí MU ukončí      Během zápasu se mohou nově příchozí hráči nechat zapsat do „Zápisu o MU  “ v  přerušené hře a doplnit mužstvo.   Při vstřelení branky hráčem neuvedeným v „Zápise o MU“ se branka neuzná. 

  d) Věková hranice: Za dospělé smí hráč hrát po dovršení 16 ti let,na lékařské potvrzení a souhlas rodičů .     - pokud hráč nedovršil 16.let, ale bylo mu již 15.let  jeho start povoluje na základě předloženého souhlasu rodičů, oddílu a lékaře, ŘK / lékař potvrdí, že hráč může startovat v kategorii dospělých/                      

  e) Při konfrontaci hráčů (u žáků nad 15 let) je povinen hráč předložit s RP i obč.průkaz, či jiný průkaz  totožnosti.

       Rozhodčí MU zapíše do „Zápisu o MU“ zjištěné skutečnosti a nechá je podepsat tímto hráčem, kapitány obou  mužstev                                                                                                      

10. Zdravotnické zabezpečení.                                                   

      Každý oddíl LH mající mužstva v soutěži dospělých zodpovídá za zdravotní způsobilost hráčů svého oddílu, mužstva.                                

11. Rozhodčí:                                                                                                                                       

a)       Delegaci rozhodčích k MU dospělých zajišťuje komise rozhodčích.

b)       Náhrady za výkon funkce se řídí směrnicemi ČSLH. Úhrada při řízení MU – 2 rozhodčí – každý  350,-Kč, při řízení 3 rozhodčími – hlavní  350,-Kč, čároví  230,-Kč. Cestovné: - 5,-Kč/1 km (hradí se  vždy jedno vozidlo). Úhradu zabezpečuje domácí oddíl LH před zahájením MU.                                                          

c)       Zodpovídají za řádné vyplňování „Zápisu o MU“ (jména a příjmení hráčů se uvádějí velkými  písmeny), za vyplnění  stř.branek, vyloučených hráčů,připomínek,námitek,chyb,nedostatků.                               

Po skončení MU, vyplnění „Zápisu o MU “,  tento zašlou nebo předají do schránky ve sportovní hale v Tachově. nejpozději – do 48 hodin -  po MU.    

d)       Zápisy z utkání hraná na ZS v  Domažlicích,/zasílat elektronicky následující pracovní den,originál zápisu domácí oddíl  zanechá  na recepci ZS v Domažlicíche /                 

h)     V případě, že delegovaný rozhodčí (viz nasazování) se nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit    k  řízení  MU,  nahlásí tuto   skutečnost předsedovi komise rozhodčích – nejpozději do 2 dnů  před konáním MU a  sežene za sebe náhradu.    

g)       Drobné přestupky rozhodčích bude řešit ŘK                                                             

12. Povinnosti oddílů LH:                                                                                                                                                

  a) Před zahájením soutěží složit základní vklad, soutěžní vklad OSLH,

  b) Provést úhrady rozhodčím LH před zahájením MU, když je uveden jako domácí.                                                

  c) Zodpovídá za zdravotní způsobilost hráčů.                                                                                                                     

  d) Zajistit, jako domácí oddíl u všech zápasů dospělých hlavního pořadatele (do „Zápisu o MU  uvést    jméno, příjmení, č.RP.) zabezpečit dostatečný počet pořadatelů. Pořadatelská služba bude přítomna do konce  MU. Nebude-li uveden hl. pořadatel v „Zápise “,rozhodčí MU nezahájí.                                         

  e) Uhradit ledovou plochu na ZS hotově (nebo dle dohody fakturačně) po skončení MU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

13.Zvláštní ustanovení :

 a) Pokud budou v  MU odehrány alespoň 2 třetiny a potom bude MU z technických důvodů přerušeno, ukončeno, nebude dohráno, MU se bude započítávat s výsledkem dosaženým v okamžiku přerušení, ukončení. Důvod předčasného ukončení zaznamená rozhodčí do zápisu o MU.

b)Nedostaví-li se ani jeden z delegovaných rozhodčích k MU,je povinností kapitánů obou družstev, najít řešení a  MU  sehrát. Zápis o MU pak řídícímu orgánu zasílá domácí oddíl.

 c)  Povinnosti domácího oddílu je zabezpečit při MU – zapisovatele-dohlížitele

       Hostující oddíl LH má právo delegovat i svého zapisovatele - dohlížitele. Jména a příjmení budou uvedena  v zápise o MU. Časoměřiče zajišťuje ZS – náhrada dle sazebníku 70,-Kč + 70,-Kč zapisovatel

 d)  ZS Stříbro – při nepříznivém počasí čekací doba 30 minut a pak rozhodne rozhodčí, zda se utkání sehraje

-náhrada 2 400,- Kč pro hostující družstvo na ZS ve Stříbře, pokud se nedostaví k utkání a zápas nebude odehrán a dále ½ úhrady rozhodčích a cestovné a 1.000,- Kč pokutu

     -  v případě, že domácí družstvo ze Stříbra,za nepříznivého počasí minimálně 3 hod.před začátkem MU,neodvolá soupeře a  rozhodčí, pokuta  1000,-Kč + ½ úhrady rozhodčích a cestovného ,dále 1.000,-Kč náhrada cestovného pro hosty   

        /prostřednictvím okresního svazu, kam domácí oddíl   příslušnou částku uhradí/

  -  V případě zrušení ledové plochy /z tech.důvodů,nepř.počasí/ v době konání MU, se obě družstva dohodnou na náhradním  termínu utkání na krytém ZS a toto oznámí na OSLH.

 14 .Zrušení ledové plochy

   V případě, že termín konání MU chce zrušit domácí oddíl/hostující oddíl/,v odůvodněných případech, dohodne se soupeřem  náhradní termín  a toto oznámí vedení soutěže a rozhodčím. Tyto změny lze uskutečnit - nejpozději 1 týden před konáním MU.

15. Předehrané utkání

V případě předehraného utkání po dohodě obou oddílů a oznámení  rozhodčím, předsedovi KR toto oznámí ŘK.

16. Odložené utkání

    Oddíl, žádající o odložení utkání / s minimálním předstihem 7 dní/ předloží ŘK souhlas soupeře a náhradní datum.   O odložení rozhodne ŘK.

II. T E C H N I C K Á   U S T A N O V E N Í  :

1.Zápisy o MU :

 a) Zápis o MU  se provádí zásadně na předepsaném tiskopise ČSLH

 b) Vedoucí mužstev a kapitáni jsou odpovědni řádně vyplnit všechny kolonky, jména, příjmení hráčů,   pořadatelů, zapisovatelů a uvádět hůlkovým písmem a zápis předložit rozhodčímu MU  nejpozději 10 minut před zahájením MU, společně s RP,

 c) Za totožnost hráčů odpovídá svým podpisem kapitáni  mužstev

 d) Po skončení MU potvrdí kapitáni  převzetí RP

      Mají právo přednést a nechat zaznamenat připomínky k MU,nikoliv však k výkonu rozhodčích  !!!!!!!

      Podepisovat se až po vyplnění zápisu o MU rozhodčími !!!!!!!!!!!!!!!

h)       Za odeslání zápisů o MU z ZS Tachov odpovídá rozhodčí MU  -  

2. Nedohrání MU :

    V případě nedohrání MU / z různých příčin,důvodů/ tuto skutečnost ihned nahlásit ŘO soutěže,   vč.zaslání zápisu MU do 48 hodin. O novém termínu,opakování MU apod. rozhodne ŘO soutěže. V případě inzultace odebírají rozhodčí RP hráčů a zasílají ihned /nebo osobně doručí / ŘK/.

3.Tresty :

 a) v průběhu MU – čistý  čas – 2,5,10, minut

b) Při udělení druhého osobního 10minutového trestu  následuje automatický stop na 1 MU /zodpovídá oddíl pod  následkem trestu jako neoprávněný start hráče/

c)  Zastavená činnost bude v případě vyloučení dle pravidla 505 /OK/  následuje automatický stop na 1 MU /zodpovídá oddíl pod následkem trestu jako neoprávněný start hráče/

d) TH  rozhodčí odebere RP vždy hráč má automaticky zastavenou činnost do vyřešení přestupku řídící komisí

 e)Konfrontace – může být provedena v průběhu celého utkání

 - rozhodčí uvede do zápisu vlastnoručně konfrontovaným hráčem “provedena konfrontace – podpis hráče a datum narození“

 - hráč je povinen se ke konfrontaci dostavit ihned po vyzvání rozhodčím, při níž má právo účasti kapitáni i vedoucí obou družstev

- kontrolu může rozhodčí provést i na základě vlastních poznatků

     - posouzení podobnosti hráče s fotografií na reg.průkazu včetně porovnání data narození

 - jde-li  jednoznačně,že se jedná o neoprávněný start , rozhodčí odebere hráči reg.průkaz a vykáže ho do šatny,po utkání  odebere průkaz trenéra družstva a vše odešle se zápisem

 - jsou-li pochybnosti,hráč je povinen prokázat svoji totožnost jiným průkazem s fotografii, jestliže tak nemůže učinit , rozhodčí mu odebere reg.průkaz a vykáže do šatny

  - nedostaví-li se hráč ke konfrontaci,bude jeho start považován za neoprávněný dle čl.404 pís.e SŘ

f) Projednání všech přestupků hráčů, funkcionářů – pořádková pokuta 50,-Kč, bude stržena ze soutěžní zálohy u  OSLH.Ostatní prohřešky hráčů,funkcionářů,pořadatelů,rozhodčích i odd.LH budou postihovány v souladus platnými předpisy ČSLH. Pokutu nad 200,-Kč uhradí potrestaný hráč,funk,odd.LH do 15 dnů na OSLH.

Tabulka pokut :

                                       Druh přestupku

1

Odhlášení družstva

 ze soutěže

po rozlosování

v průběhu

2.000,-

4.000,-

2

Nedostavení se

k utkání

jako domácí

jako hosté

1 000,-

1 000,-

3

Nenastoupení

k utkání

jako domácí

jako hosté

1 500,-

1 500,-

4

Odložit utkání bez oznámení/roz,druž/

 

1 000,-

5

Předčasné ukončení

Utkání

odmít.pokra.ve hře

ostatní viník

1 500,-

1 500,-

6

Neoprávněný start

Hráče

start na cizí RP

každý další

vedoucí

kapitán

2 000,-

3 000,-

  200,-

  200,-

7

Zápis o

            Utkání

 

nečitelně vyplněný

nedostatky

pozdní předložení rozhodčím

    50,-,

    50,-

 

   100,-

8

Rozhodčí

nedostvení bez omluvy

 

nedostatky v zápise

pozdní zaslání zápisu

ztráta zápisu

Ve výši náhrady

    50,-

    50,-

  100,-

 

5. Tituly :

Vítězné družstvo získává pohár a medaile, mužstva na druhém a třetím místě medaile

Vlastní vyhodnocení bude provedeno VV OSLH za účasti všech oddílů LH okresu Tachov a Domažlice po  skončení sout.ročníku 2011-2012- termín bude upřesněn.

6 Námitky o odvolání

Podávají se doporučenou poštou v souladu se SŘ ČS LH na adresu řídícího orgánu.

Poplatek činí :dospělí 200,-Kč Bez uhrazení poplatku nebude projednáváno.

7. Úprava ledové plochy:

Zabezpečuje provozovatel – ZS Tachov,ZS Domažlice,ZS Stříbro,Klatovy,před zahájením každého MU RP dospělých

O úpravě ledové plochy v utkání rozhoduje domácí oddíl

III.ZÁVĚRČNÉ USTANOVENÍ

1. Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo provést v průběhu celého sout.roč.2011-2012

   soutěží dospělých , opatření k zajištění ke zdárného průběhu soutěží dle planých  předpisů ‚ČS LH a tohoto  rozpisu.

2. Finanční a disciplinární postihy se přenášejí do nového sout.roč.2011-2012.

3. Případné změny termínu MU, důležitá upozornění, opatření řídícího orgánu soutěže,   komisí OS LH,budou oddílům  a rozhodčím zasílány elektronicky  . V nezbytně nutném případě  telefonicky or.pracovníkům oddílům LH

4. Vydáním závěrečných tabulek a vyhodnocením VV OS LH Tachov bude ukončen soutěžní ročník 2011-2012.

                                                             

                                                               Štefan MUCHA   v.r.

                                                                       předseda VV OS LH Tachov

        

                                                                                                                                                                                                                          

 

 
  Organizační pracovníci
 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

Tatran Přimda                    - Štefan Mucha                                                                                                               

                                                 TM:  724315727   stefanmucha@seznam.cz

Buldoci Stříbro                 -    Jan Šůcha      

                                                 tm) 602 614 084    hc.buldoci@seznam.cz

 

Rakon Domažlice               -  Václav Konopík

                                                 728 362 699          v.konopik@rakon.cz

 

HC Staňkov                       -    Pavel Blacký

                                                  721 622 211         p.blacky@seznam.cz

Sokol Díly                          -    Martin Volík

                                                 723 358 899          xtrnkam@seznam.cz

 HC Tachov                       -  Petr Vrána

                                                 603895474            Petr.Vrana@sportoviste-tachov.cz

Malá Víska                          - J.Pessl     

                                                  723818740          j.pressl@seznam.cz.